ساخت دستگاه خودپرداز

در ساخت دستگاه خودپرداز، دستگاه جداکننده و شمارش اسکناس در خط تولیدی جداگانه با عملکردی مکانیکی و الکترونیکی ساخته می‌شود. این دستگاه دارای طبقات مختلف است و در هر طبقه این دستگاه صندوقی که حاوی اسکناس‌هایی با ارزش متفاوت نسبت به صندوق‌های طبقات دیگر است قرار میگیرد و اسکناس‌ها از این قسمت به قسمت شمارش اسکناس و سپس به قسمت پرداخت وجه انتقال می‌یابند. پس از اتمام ساخت این دستگاه، کارشناسان آن را از نظر شمارش و انتقال مناسب اسکناس مورد آزمایش قرار می‌دهند و در صورت موفقیت در این آزمون این دستگاه درون گاوصندوق دستگاه خودپرداز قرار می‌گیرد.

ساخت دستگاه خودپرداز به چه شکل است