برش لیزر فلزات

لیزر مورد استفاده در عمل برش لیزر فلزات در واقع باریکه ای از نور است که انرژی زیادی را روی یک نقطه متمرکز می کند. زمانی که در برش لیزر فلزات این پرتو قدرتمند روی قسمتی از فلز تابانده می شود آن بخش ذوب شده و روزنه ای ایجاد می شود.

برش لیزر فلزات چگونه انجام می شود؟