دیجیتال ساینیج

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست

نام دیجیتال ساینیج

دیجیتال ساینیج

طراحی و تولید باکس ها ی فلزی و مجموعه های صنعتی که اکثرا به روش ورقکاری انجام می گردد نیز از دیگر زمینه های کاری این شرکت می باشد.