دستگاه جوش رکتیفایر

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست

نام دستگاه جوش

دستگاه جوش رکتیفایر

مدل دستگاه جوش

KG 0400

نوع دستگاه جوش

رکتیفایر

طراحی و تولید باکس ها ی فلزی و مجموعه های صنعتی که اکثرا به روش ورقکاری انجام می گردد نیز از دیگر زمینه های کاری این شرکت می باشد.