استندهای نوبت دهی

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست

نام سیستم نوبت دهی

استندهای نوبت دهی

مدل سیستم نوبت دهی

NN 0100

نوع سیستم نوبت دهی

استندی

مراکز و مکان هایی که با تعدد و ازدحام ارباب رجوع مواجه هستند ،همواره به دنبال روشی مناسب جهت ایجاد نظم و ترتیب هنگام مراجعه مشتریان خود ،جهت ارایه خدمات به مراجعین بوده اند.از این رو سیستم های نوبت دهی جهت برقراری نظم و اطلاع رسانی نوبت ،روش مناسبی می باشد که در اکثر بانک ها ،بیمارستان هاو اداره ها مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به این که شرکت های مختلف ارایه دهنده سیستم های نوبت دهی با طراحی های گوناگونی در نرم افزار و سخت افزار خود وارد بازار شده اند ،لذا استفاده از استند های نوبت دهی این شرکت به آنان پیشنهاد داده می شود.